Algemene voorwaarden voor gebruik van Relax.nl.

Relax.nl. is een online marktplaats voor kopers en verkopers van yoga en wellness vakanties. Hieronder vallen onder andere yoga, mindfulness, meditatie en wellness e.a.

Tijdens het bezoeken van Relax.nl, of bij koop of verkoop op Relax.nl moet je op de hoogte zijn en instemmen met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder genoemd. Deze regels zijn er om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Het doel van Relax.nl is om haar bezoekers te faciliteren in een betrouwbare en veilige online omgeving. Relax.nl is niet aansprakelijk voor transacties tussen kopers en verkopers.

Voor het gebruik van de website of het aangaan van een membership met Relax.nl, is een ieder verplicht om de Algemene Voorwaarden te lezen en te accepteren, inclusief Privacy Beleid en Handels Richtlijnen. Deze regels zijn van kracht sinds 1 maart 2016 voor alle gebruikers van Relax.nl.

 

Algemene Voorwaarden

Gebruikers:

 • Bevestigen dat zij minimaal 18 jaar oud zijn voor deelname in diensten geleverd door Relax.nl.
 • Vullen correcte persoonlijke gegevens in inclusief legaal adres. Geldig legitimatiebewijs moet op aanvraag voorgelegd kunnen worden.
 • Geven direct wijzigingen m.b.t. persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld naam of adres)door aan Relax.nl.
 • Zullen de (Ver)koop Richtlijnen opvolgen.

De hierna volgende acties zijn strikt verboden op Relax.nl:

 • Verschaffen van onjuiste, valse of misleidende informatie over het artikel dat is geplaatst op Relax.nl of ten aanzien van de persoonlijke gegevens.
 • Plaatsen van artikelen en/of informatie onder de verkeerde categorie op Relax.nl.
 • Misleiden van kopers .
 • Plaatsen van onjuiste, foutieve of misleidende content (inclusief persoonlijke informatie)
 • Kopiëren van beelden/foto’s van andere verkopers of van het internet zonder toestemming van de eigenaar.
 • Plaatsen of versturen van spam, kettingbrieven en piramide spellen etc.
 • Doorsturen van virussen of virus gerelateerde technieken die schade toebrengen aan Relax.nl of onze gebruikers.
 • Kopiëren, wijzigen of overnemen van informatie van de website, copyrights en handelsmerken, welke in het bezit zijn van Relax.nl.
 • Verzamelen van persoonlijke informatie over gebruikers, waaronder emailadressen, zonder hun toestemming.
 • Overtreden van wetten en regels van Relax.nl en/of derde partijen zoals genoemd in de (Ver)koop Richtlijnen.

Verkoop Richtlijnen:

Advertenties die geplaatst worden op Relax.nl worden onderworpen aan bepaalde restricties. Verkopers op Relax.nl zijn verantwoordelijk voor het verifiëren van de legaliteit en herkomst van geplaatste advertenties.

 • Alle advertenties moeten in het Nederlands of Engels zijn.
 • Alle advertenties moeten met yoga  mindfulness of een andere vorm wellbeing te maken hebben.
 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De volgende plaatsingen zijn strikt verboden op Relax.nl:

 • Ieder artikel dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde.
 • Pornografisch gerelateerde materialen.
 • Mailing lijsten en/of persoonlijke informatie.

Het is niet toegestaan om foto’s van advertenties of delen hiervan te gebruiken van andere Relax.nl leden zonder zijn of haar toestemming.

Met het goedkeuren van de algemene voorwaarden machtig je Relax gebruik te maken van jouw foto’s voor reclame doeleinden. Dit zowel op eigen site als bij derden. Denk hierbij voor online gebruik aan campagnes via b.v. Google, Facebook en/of Twitter, voor offline aan Nederlandse dagbladen en/of magazines.

Overtreden van deze regels zal resulteren in één of meer van de volgende maatregelen:

 • Verwijderen en/of annuleren van geplaatste advertentie(s).
 • Beperken en/of annuleren van account privileges.
 • Account surveillance.
 • Geen restitutie van betalingen van geannuleerde advertenties.

Wanneer Relax.nl ontdekt dat de verkoper of koper de Algemene Voorwaarden en/of (ver)koopregels overtreedt, worden beide partijen op de hoogte gesteld door een email en wordt de order en de transactie geannuleerd. Wij stellen het op prijs als je ons op de hoogte stelt, indien je het vermoeden hebt dat de (ver)koopregels of Algemene Voorwaarden worden overtreden. Dit kan via contact@relax.nl.

 • Relax houdt zich het recht voor om opgegeven advertenties niet te plaatsen.
 • Relax is niet aansprakelijk voor de door jou opgegeven inhoudelijke informatie en taal- en typefouten
 • Relax houdt zich het recht om voor taal-, type- en stijlfouten te corrigeren en leestekens en hoofdletters aan te passen of te verwijderen.

 

In contact treden met Relax.nl

Als je overtredingen van de Algemene Voorwaarden opmerkt, ontvangen wij graag een email op contact@relax.nl

Relax heeft het recht om leden op non-actief te zetten en om deelname aan de site in de toekomst te weigeren. Ook heeft Relax het recht om inactieve accounts te verwijderen, als deze een langere periode ongebruikt zijn. In dit geval vindt geen restitutie plaats van welke betaling dan ook.

 

Aansprakelijkheid

Relax is niet verantwoordelijk voor de acties van de gebruikers en/of de advertenties die zij plaatsen. Relax is een online platform die de website slechts ter beschikking stelt aan kopers en verkopers van yoga en wellness events. Relax is op generlei wijze betrokken bij de transactie tussen koper en verkoper. Relax fungeert als passieve online doorgever van informatie. Relax is niet gehouden tot het verifieren van of het houden van controle op de aangeboden artikelen, de getrouwheid of nauwkeurigheid van de advertentie, de bevoegdheid van een aanbieder om aangeboden artikelen daadwerkelijk te kunnen verkopen, noch de bevoegdheid van een koper om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen kopen. Omdat wij niet 100% controle hebben over de geplaatste artikelen, kunnen wij de kwaliteit en veiligheid niet garanderen.

Relax is niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen. De aanbieder (organisator/verkoper) vrijwaart Relax tegen alle aanspraken van derden ten aanzien van de door hem aangeboden objecten en/of de inhoud van de door hem geplaatste advertenties. Daarnaast kan Relax niet garanderen dat de toegang tot onze service altijd beschikbaar en veilig is, aangezien er veel factoren zijn waar wij afhankelijk van zijn. Zo is Relax niet aansprakelijk voor het verlies van geld, reputatie of enig (in)directe schade door het gebruik van Relax.nl.

Advertentie periode

Geplaatste advertenties staan maximaal 90 dagen online (tenzij anders aangegeven) en worden verwijderd als de gebruiker niet is ingegaan op het aanbod om deze periode te verlengen.

Vrijstelling

Indien er een geschil gaande is tussen één of meerdere gebruikers, dan wordt vrijstelling verleent aan Relax van claims, vorderingen en schades in iedere vorm, bewust of onbewust, voortvloeiend uit of in welke vorm dan ook verbonden met dergelijke geschillen.